Chương trình Y tế Cộng đồng của Washington Chương trình Medicare Advantage Chương trình Y tế Cộng đồng của Washington Chương trình Medicare Advantage

Hỗ trợ Ngôn ngữ

Chăm sóc bạn cần, bằng ngôn ngữ bạn nói

Khi bạn tham dự một cuộc hẹn chăm sóc sức khỏe do CHPW Medicare Advantage đài thọ, bạn cũng được tiếp cận với các dịch vụ ngôn ngữ.

Nhà cung cấp của bạn có thể nói ngôn ngữ của bạn hoặc sắp xếp thông dịch viên có mặt tại cuộc hẹn của bạn. Khi bạn lên lịch hẹn, hãy cho văn phòng bác sĩ của bạn biết rằng bạn cần một thông dịch viên.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tiếp cận ngôn ngữ miễn phí cho các thành viên nói ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Chúng tôi sẽ tìm cách nói chuyện với bạn bằng ngôn ngữ của bạn và giúp bạn tìm một nhà cung cấp nói ngôn ngữ của bạn.

Hỗ trợ hỗ trợ ngôn ngữ bổ sung

  • Chúng tôi dịch tài liệu kế hoạch của mình sang ngôn ngữ của các thành viên mà chúng tôi phục vụ.
  • Chúng tôi cung cấp các tài liệu kế hoạch của chúng tôi bằng bản in lớn và chữ nổi.
  • Chúng tôi cung cấp quyền truy cập cho những người khiếm thính hoặc khiếm thính. Quay số TTY: 711 để kết nối với hệ thống chuyển tiếp của Washington. Sau khi bạn được kết nối với một nhà điều hành, hãy nhập số có mười chữ số mà bạn đang cố gắng liên hệ. Nhà điều hành sẽ quay số và chuyển tiếp cuộc trò chuyện giữa bạn và bên mà bạn đang cố gắng liên lạc.
Nếu bạn cần chỗ ở hoặc yêu cầu tài liệu ở định dạng hoặc ngôn ngữ khác, vui lòng gọi 1-800-942-0247 (TTY: 711).

Español (tiếng Tây Ban Nha) ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. chết tiệt 1-800-942-0247 (TTY: 711).

繁體 中文 (tiếng Trung) 注意 :如果 您 使用 繁體 中文 , 您 可以 免費 獲得 語言 援助 服務。 請 致電 1-800-942-0247 (TTY: 711)。

Tiếng Việt (Tiếng Việt) Ý Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí cho bạn. Call number 1-800-942-0247 (TTY: 711).

한국어 (tiếng Hàn) thận trọng: 한국어 를 사용 하시는 경우, 언어 지원 서비스 를 무료 로 이용하실 수 있습니다. 1-800-942-0247 (TTY: 711) 번 으로 전화 해 주십시오.

Русский (Tiếng Nga) ВНИМАНИЕ: Nếu bạn không có quyền truy cập vào tài khoản của mình, bạn có thể nhận được nhiều tiền hơn. Звоните 1-800-942-0247 (số 711).

Tiếng Tagalog (Tiếng Tagalog - tiếng Philippines) PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumag sa 1-800-942-0247 (TTY: 711).

Українська (tiếng Ukraina) УВАГА! Якщо ви розмовляєте українською мовою, ви можете звернутися до безкоштовної служби мовної пкд. Телефонуйте за номером 1-800-942-0247 (số 711).

日本語 (tiếng Nhật) Ghi chú:日本語 を 話 さ れ る 場合 、 無 料 の 言語 支援 を ご 利用 い た だ け ま 1-800-942-0247 (TTY: 711) ま で 、 お 電話 に て ご 連絡 く だ さ い。

Oroomiffa (Oromo / Cushite) XIYYEFFFANNAA: Afaan dubbattu Oroomiffa, tajaajila gargaarsa afaanii, kanfaltiidhaan ala, ni argama. Bilbilaa 1-800-942-0247  (TTY: 711).

Deutsch (tiếng Đức) ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos bung ra Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-800-942-0247 (TTY: 711).

Français (tiếng Pháp) CHÚ Ý: Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-800-942-0247 (TTY: 711).

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG...?

Nói chuyện về bảo hiểm bằng ngôn ngữ đơn giản

Một cặp vợ chồng thất vọng không hiểu bản in rõ ràng về bảo hiểm của họ.Các khoản giảm trừ? Đồng trả? Giới hạn chi trả hàng năm? Đôi khi hiểu về bảo hiểm có thể khiến bạn nản lòng.

Bạn không cần phải là một chuyên gia bảo hiểm để có được bảo hiểm tuyệt vời. Trên thực tế, chúng tôi mang các chuyên gia đến với bạn!

Cho dù bạn là thành viên mới hay bạn đã ở với chúng tôi một thời gian, các chuyên gia Medicare của chúng tôi có thể giúp bạn tìm một chương trình phù hợp với nhu cầu sức khỏe và ngân sách của bạn. Không đau đầu, không cần thất vọng!

GẶP CHUYÊN GIA ĐỊA PHƯƠNG CỦA BẠN

☏ CÓ CÂU HỎI?

Đội ngũ bán hàng

Nhận câu trả lời thực sự
từ những người thực

Phone 1-800-944-1247
Email: [email được bảo vệ]

x
Chủ sở hữu trang web này đã cam kết về khả năng truy cập và hòa nhập, vui lòng báo cáo mọi vấn đề bạn gặp phải bằng cách sử dụng biểu mẫu liên hệ trên trang web này. Trang web này sử dụng plugin Kiểm tra tuân thủ WP ADA để nâng cao khả năng truy cập. A.