Dual Complete (HMO D-SNP)- các lợi ích bổ sung*
Sản phẩm không kê đơn và hàng tạp hóa $100/tháng cho OTC và tạp hóa kết hợp
Máy trợ thính, khám và phụ kiện 2,250 USD một năm. Giới hạn một máy trợ thính cho mỗi tai mỗi năm.
Di chuyển 40 chuyến một chiều (giới hạn 50 dặm) mỗi năm