MA Dual Plan (HMO D-SNP) - lợi ích bổ sung *
Sản phẩm không kê đơn $ 125 phúc lợi cho các sản phẩm liên quan đến sức khỏe mỗi tháng
Tạp hóa Lên đến $ 50 / tháng cho thực phẩm lành mạnh từ danh sách các cửa hàng tạp hóa được phê duyệt
Máy trợ thính, khám và phụ kiện Giới hạn quyền lợi gói $ 2,250 mỗi năm
Giao thông 75 chuyến đi một chiều mỗi năm dương lịch