Gói kép MA - lợi ích bổ sung *
Sản phẩm không kê đơn Quyền lợi $ 350 cho các sản phẩm liên quan đến sức khỏe mỗi quý
Máy trợ thính, khám và phụ kiện Giới hạn quyền lợi gói $ 1,700 mỗi năm
Giao thông 75 chuyến đi một chiều mỗi năm dương lịch